Strona główna/Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.

Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. informuje, że dane podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:

  • nawiązania kontaktu z związanego z zapytaniem, komentarzem, przesłanym CV na który oczekujecie Państwo odpowiedzi,
  • przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez Państwa,
  • wewnętrznym badaniem obiegu informacji składanych z WWW
  • prowadzeniem procesu rekrutacyjnego na wolne stanowiska pracy, praktyki lub staż.

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. lub podmiotów, które muszą być niezbędnie zaangażowane w sprawę odpowiedzi na waszą prośbę. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. z/s w Tychach jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926).

Dane osobowe, przekazywane przez kandydata w procesie rekrutacji, zmierzającym do nawiązania stosunku pracy, będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Lear Corporation Poland.

Przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych zawartych w aplikacji kandydata, w procesie rekrutacji, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Lear Corporation Poland zapewnia, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem cyt. wyżej ustawy oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Gwarantując realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Spółka zapewnia kandydatom prawo dostępu do ich danych osobowych. Mogą oni skontaktować się z działem HR i uaktualnić swoje dane.

Dane, które kandydaci muszą przekazać obowiązkowo są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane kandydatów zostaną usunięte z naszej bazy po upływie 12 miesięcy od daty ostatniego kontaktu między Lear Corporation Poland, a kandydatem lub od aktualizacji danych przez kandydata.

Zmiana danych

Procedura składania zapytań lub CV poprzez stronę internetową wymaga podania podstawowych danych (w celu ogólnej identyfikacji nadawcy) możecie Państwo zmienić lub przeglądnąć zgromadzone dane (jeżeli dotyczą Waszej osoby) kontaktując się z właścicielami strony (dane podane są na stronie Kontakt). Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Zmiana polityki prywatności

Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

przesuń do początku strony